คณะทำงานฝ่ายดำเนินการฝึกอบรม/วิทยากร

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการฝึกอบรม/วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน" ในหลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วย Canva และ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

          มีหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการดำเนินการ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการอบรม แนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาระบบโปรแกรม อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมอบรมและประสานงาน รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!